โครงการอาคารสำนักงานและพักอาศัย 7 ชั้น

เจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเซียมฮง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยเจริญกรุง 43

ระยะเวลาก่อสร้าง

28 ก.ย. 58 – 28 ธ.ค. 59

อัลบัมโครงการ