โครงการ Origin District Sriracha คสล.KFC (ศรีราชา)

เจ้าของโครงการ

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาก่อสร้าง

09 ก.ค. 59 – 09 พ.ย. 59

อัลบัมโครงการ