Asakan City Ramkhamhaeng

เจ้าของโครงการ

บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

รามคำแหง 186

ระยะเวลาก่อสร้าง

อัลบัมโครงการ