โหลดใบสมัคงานคลิก ที่นี้ และส่งมาที่ Email : hr@j-kgroup.com

พนักงานธุรการประจำโครงการ 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.– ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่
- สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานกับหน่ายงานราชการได้ดี - ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถจัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานได้
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

วิศวกรประมาณราคา (QS) 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมโยธา หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ถึง 3 ปี
- มีสามารถในการใช้ Program Computer Microsoft Office ( Word, Excel, Microsoft Project,Power Point,)และ Auto Cad
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการประมาณราคาเบื้องต้น
- มีความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจในการทำงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

พนักงานจัดซื้อ 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
- เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
- ดูแลงานจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างและงานจัดจ้างต่าง ๆ เปิดใบ (P/O)
- สื่อสารและติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือ Suppliers เจรจาต่อรองเรื่องการเสนอ ราคาสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

พนักงานบัญชี 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 28 ปี
- จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง สามารถลงบัญชีละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่
- สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
- สามารถสอบทานกระทบยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย ลูกหนี้คงเหลือ เงินสด เงินฝากธนาคารได้
- ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี แยกประเภทแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปิดงบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การเงิน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-อายุไม่เกิน 28 ปี
- ทำเอกสารเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
- วางบิลและรับเช็ค
- สามารถรับและจ่ายเช็คได้
- สามารถออกนอกสถานที่ทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารได้
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

ผู้จัดการโครงการ 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้าง/เครื่องกล/ไฟฟ้า
- มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Word-Excel ,Auto Cad ได้ดี
- มีความกระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบครอบ-รับผิดชอบงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง และด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

วิศวกรประจำโครงการ 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญาตรี
- สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
- มีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้าง
- มีทักษะในการทำงาน
- มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนสูง
- สามารถปฎิบัติงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือเขตต่างจังหวัดได้
- มีประสบการณ์ในสายงานด้านโครงการ 2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ออกแบบและวางแผนงาน
- ดูแลรับผิดชอบสำรวจหน้างาน
- ควบคุมงานโครงการที่รับผิดชอบ ตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงานผู้รับเหมา
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

ช่างสำรวจ 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไปสาขาช่างสำรวจ โยธา หรือก่อสร้าง
- สามารถทำการสำรวจด้วยกล้องระดับ กล้องวัดระยะระบบดิจิตอล และคำนวณหาค่าระดับต่างๆได้
- มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
- มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์
- มีประสบการณ์ด้านการร่างแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านเขียนแบบ Auto Cad 2D,3D
- มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่
- มีมนุษย์สัมพันธดี มีใจรักในการบริการ
- มีทักษะในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความอดทนและสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
- แนบไฟล์ผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่

โฟร์แมนงานระบบ 10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปาอาคาร
2. เคลียร์แบบงานระบบไฟฟ้า ประปา
3. จัดสั่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับประปา ไฟฟ้า

คุณสมบัติ

- เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ 3 ปี
- มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- เป็นผุ้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยการทำงาน

โฟร์แมนงานสถาปัตย์ 10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ควบคุมงานสถาปัตย์ในการก่อสร้างคอนโด
2. ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา
3. ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค จัดทำเอการรายงานการก่อสร้าง งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ 3 ปี
- มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- เป็นผุ้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยการทำงาน

โฟร์แมนงานโครงสร้าง 10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
2. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
3. ควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย และให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
6. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้มาตราฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

- วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี
- มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- เป็นผุ้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยการทำงาน