STRUCTURES

ออกแบบและก่อสร้างงานก่อสร้างโครงสร้างหลัก งานคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก

ARCHITECTURE

ออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและภายนอก งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

ELECTRICAL & COMMUNICATION SYSTEM

ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน

LAND SCAPE

ออกแบบวางผังและก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบและก่อสร้างภูมิทัศน์ภายนอกอาคารทุกประเภท อาทิ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมโรงงาน โรงแรม คอนโด

DESIGN

ออกแบบและก่อสร้าง อาคารสูง อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ร้านค้า คลีนิค สปา ร้านอาหาร ออกแบบโรงแรม ออกแบบโชว์รูม การออกแบบพื้นที่เชิงธุรกิจ