Siam Brasserie &Cafe

เจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยกรุงเทพกรีฑา 7

ระยะเวลาก่อสร้าง

09 ก.ค.59 – 09 พ.ย.59

อัลบัมโครงการ