THE ORIGIN 83 STATION

เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

ซอย รามอินทรา 83

ระยะเวลาก่อสร้าง

อัลบัมโครงการ