The Origin E22 Station

เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

91 ถนน สายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ระยะเวลาก่อสร้าง

อัลบัมโครงการ