The Origin Ram 209 Interchange

เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

ซ. รามคำแหง 209

ระยะเวลาก่อสร้าง

อัลบัมโครงการ